Банер
>>> Почетна » За Нас » Органи » Надзорен одбор
Понеделник, 18 Дек 2017

Е-пошта Печати PDF

НАДЗОРЕН ОДБОР

Управниот одбор на ЈП Паркинзи на Општина Центар се состои од 5 (пет) члена:

Претседател на Надзорен одбор

ВЛАТКО ТОНОВСКИ

Член на Надзорен одбор

АНАСТАСИЈА ЈОВАНОВСКА

Член на Надзорен одбор

ВИНКА НИНЕВСКА

Член на Надзорен одбор

ЈОСИФ ГРОЗДАНОВ

Член на Надзорен одбор

ВЛАДИМИР ВАНГЕЛОВ

За вршење контрола на материјално-финансиското работење на ЈП Паркинзи на Општина Центар се формира Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење (во натамошниот текст: надзорен одбор) од пет члена.

За членови на Надзорниот одбор можат да се именуваат лица со високо образование, кои поседуваат знаења и искуство особено од дејноста на финансиското и сметководственото работење.
Времетраењето на мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае четири години.