fbpx
preloder

ЈАВНИ НАБАВКИ

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Врз основа на член 19 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ број 24/2012, 15/2013, 148/2013, 160/2013, 28/2014, 43/2014, 130/2014, 180/2014, 78/2015, 192/2015, 27/2016, 120/2016, 165/2017 и 83/2018) како и согласно Статутот на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар – Скопје („Службен гласник на Општина Центар“ број 19/2010, 03/2010 и 11/2015), Управниот одбор на својата 20 (дваесетта) седница одржана на ден 03.01.2019 година донесе:

 

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР – СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА

Реден број Предмет на договорот за јавна набавка/ рамковни спогодби Шифра според ОПЈН Очекуван почеток на постапка (месец) Проценета вредност на договорот/рамковната спогодба без ДДВ (денари) Вид на постапка Забелешка
ДОГОВОРИ И РАМКОВНИ СПОГОДБИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА СТОКИ
1. Набавка на стоки – канцелариски материјал 30192700-8 06/2019 300.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
2. Набавка на стоки – тонери и кертриџи 30125100-2 04/2019 300.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
3. Набавка на стоки – средства за хигиена 39830000-9 02/2019 60.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
4. Набавка на стоки – разновидна компјутерска опрема 30236000-2 07/2019 100.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
5. Набавка на стоки – ленти за каси за готовина 30192350-9 05/2019 500.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
6. Набавка на стоки – работни униформи, специјална работна облека и додатоци 18100000-0 02/2019 500.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
7. Набавка на стоки – магнетни картички 4К 30160000-8 02/2019 3.000.000,00 Отворена постапка
8. Набавка на стоки – боја за бележење 44811000-8 02/2019 1.000.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
9. Набавка на стоки – гориво за моторни возила 09132000-3 02/2019 200.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
10. Набавка на стоки – вертикална сигнализација 45233294-6 07/2019 500.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
11. Набавка на стоки – Безалкохолни пијалоци и кафе 15980000-1 02/2019 70.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
12. Набавка на стоки – Куќички за јавни паркиралишта со инсталација и реконструкција 34926000-4 10/2019 1.000.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
13. Набавка на стоки – Апарати со принтер за паркинг контрола 38700000-2 04/2019 2.000.000,00 Отворена постапка
14. Набавка на стоки – Електрични транспортни средства 34144900-7 01/2019 1.500.000,00 Отворена постапка
15. Набавка на стоки – Систем за препознавање на возила 30216120-3 02/2019 2.000.000,00 Отворена постапка
16. Набавка на стоки – Фискали каси 30142000-6 03/2019 200.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
17. Набавка на стоки – Компјутери 30237100-0 04/2019 300.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
18. Набавка на стоки – Блокатори 34996300-8 04/2019 200.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
19. Набавка на стоки – Канцелариски мебел 39130000-2 02/2019 150.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
20. Набавка на стоки – безбедносни камери 35125300-2 02/2019 200.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
21. Набавка на стоки – Паркинг системи за затворени паркиралишта 34927000-1 07/2019 2.500.000,00 Отворена постапка
22. Набавка на стоки – уреди за печатење на билети 42962000-7 06/2019 300.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
23. Набавка на стоки – Машини за чистење на отворени паркиралишта 39713410-0 01/2019 2.000.000,00 Отворена постапка
24. Набавка на стоки – Машини за чистење на затворени паркиралишта 39713410-0 01/2019 200.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
25. Набавка на стоки – Машини за бележење на паркиралишта 34922000-6 01/2019 1.000.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
II ДОГОВОРИ И РАМКОВНИ СПОГОДБИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА УСЛУГИ
1. Набавка на услуги – Телекомуникациски услуги за мобилна телефонија 64212000-5 03/2019 1.000.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
2. Набавка на услуги -телекомуникациски услуги за Фиксна телефонија 64200000-8 01/2019 90.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
3. Набавка на услуги – Изработка на веб страница 72413000-8 01/2019 1.300.000,00 Отворена постапка
4. Набавка на услуги – Поправка и одржување на противпожарна опрема (ПП апарати) 50413200-5 05/2019 150.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
5. Набавка на услуги – одржување и поправка на апарати за паркинг контрола контрола 50316000-3 03/2019 800.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
6. Набавка на услуги – Одржување на податоци во систем (дата картици) 30162000-2 02/2019 200.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
7. Набавка на услуги – тековно одржување на паркинг системи за затворени паркиралишта 98351000-8 06/2019 1.584.000,00 Отворена постапка
8. Набавка на услуги -одржување на паркомати 50324100-3 11/2019 1.447.020,00 Отворена постапка
9. Набавка на услуги – одржување на кабини за паркомати 98351110-2 11/2019 1.200.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
10. Набавка на услуги – Одржување на мобилна апликација 72267000-4 01/2019 400.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
11. Набавка на услуги – Сервис и одржување на моторно возило 50110000-9 02/2019 50.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
12. Набавка на услуги – одржување на центарот за корисници (call center) 79512000-6 01/2019 2.988.000,00 Постапка со преговарање без објавување на оглас Член 99 став 1 алинеја 2 од ЗЈН
13. Набавка на услуги – одржување на системот за чување на податоци (back up) 72212710-9 01/2019 2.159.652,00 Постапка со преговарање без објавување на оглас Член 99 став 1 алинеја 2 од ЗЈН
14. Набавка на услуги – услуги за СМС паркинг 64212100-6 01/2019 7.000.000,00 Постапка со преговарање без објавување на оглас Член 99 став 1 алинеја 2 од ЗЈН
15. Набавка на услуги – обезбедување на имот и лица 79710000-4 02/2019 790.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
16. Набавка на услуги – поставување и одржување на мобилни тоалети 50760000-0 02/2019 120.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
17. Набавка на услуги – Истражување на пазарот 79310000-0 05/2019 800.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
18. Набавка на услуги – Реклама и пропаганда 79340000-9 03/2019 3.000.000,00 Отворена постапка
19. Набавка на услуги – печатење на обрасци и друг материјал 79800000-2 05/2019 900.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
20. Набавка на услуги – ангажирање на агенција за привремено вработување на лица 79620000-6 01/2019 4.320.000,00 Отворена постапка
21. Набавка на услуги – Компаниски здравствени услуги (систематски прегледи) 85147000-1 03/2019 200.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
22. Набавка на услуги – Консултантски сметководствени услуги 79211000-6 02/2019 258.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
23. Набавка на услуги – Елаборати за влијание врз животна средина 90711400-8 04/2019 500.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
24. Набавка на услуги – Изработка на проекти за паркирање 71320000-7 03/2019 500.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
25. Набавка на услуги – Одржување и поправка на монтажни катни гаражи 50000000-5 05/2019 3.000.000,00 Отворена постапка
III ДОГОВОРИ И РАМКОВНИ СПОГОДБИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА РАБОТИ
24. Набавка на работи – Еко странично и кровно покривање 45112713-6 03/2019 3.000.000,00 Отворена постапка