fbpx
preloder

ДИРЕКТОР

Директор

Орган на раководење на јавното претпријатие е Директорот.

Директорот на јавното претпријатие го избира, Градоначалникот на Општина Центар, врз основа на јавен конкурс. Мандатот на директорот трае 4 години, со право на повторен избор.

Директор на ЈП Паркинзи на Општина Центар - Васко Кичевски