fbpx
preloder

УПРАВЕН ОДБОР

Управен Одбор

За членови на Управниот одбор се именуваат претставници од редот на афирмирани познати стручни лица од областа на предметот на работењето на јавното претпријатие, имајќи ја во предвид соодветната и правична застапеност на припадниците на сите заедници. Времетрењето на мандатот на членовите на Управниот одбор трае четири години.

KING8446

Претседател на Управен одбор:
Дарко Атанасовски

Член на Управен одбор:
Давид Данаилов

Член на Управен одбор:
Никола Симоновски

Член на Управен одбор:
Марко Ѓоргиевски

Член на Управен одбор:
Наталија Богоева