fbpx
preloder

НАДЗОРЕН ОДБОР

Надзорен Одбор

За вршење контрола на материјално-финансиското работење на ЈП Паркинзи на Општина Центар се формира Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење (во натамошниот текст: надзорен одбор) од пет члена.

За членови на Надзорниот одбор можат да се именуваат лица со високо образование, кои поседуваат знаења и искуство особено од дејноста на финансиското и сметководственото работење.

Времетраењето на мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае четири години.

KING8475

Претседател на Надзорен одбор:
Весна Милосавлевска

Член на Надзорен одбор:
Маја Јаковчевска

Член на Надзорен одбор:
Михајло Костовски

Член на Надзорен одбор:
Гоце Георгиевски

Член на Надзорен одбор:
Снежана Цабевска