preloder

ЦЕНОВНИЦИ

ЦЕНОВНИК

на услуги и надоместоци на јавните паркиралишта со кои управува ЈП ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР

Преземи

ЦЕНОВНИК

на услугите за отстранување и преместување на непрописно запрени или паркирани возила, хаварисани возила и приколки и нивно чување

Преземи

Член 1

Со овој Ценовник се утврдуваат цените на услугите и надоместоци за користење на јавните паркиралишта со кои управува ЈП „Паркинзи“ на Општина Центар – Скопје (во натамошниот текст:цени на услуги и надоместоци).

Член 2

Цените на услуги и надоместоци од овој Ценовник се однесуваат на сите јавни паркиралишта со кои управува ЈП „Паркинзи“ на Општина Центар – Скопје, поделени во три зони и тоа ЗОНА 0 – УЛТРА, ЗОНА 0I, ЗОНА I и ЗОНА II, јавните паркиралишта од затворен тип Дом на градежници, Трготекстил и Аутомакедонија, како и катната гаража
„Судска палата“.

I. ЗОНА 0 УЛТРА
ТИП ЦЕНА КОМУНАЛНА УСЛУГА КОМУНАЛНА УСЛУГА ДДВ
ПАРКИНГ КАРТА
патничко моторно возило – 1 час
100,00 76,00 10,00 14,00
Резервирано паркинг место – месечно 12.000,00 9.152,00 1.200,00 1.648,00
МЕХАНИЧКО СРЕДСТВО – БЛОКАТОР 1.000,00 915,00 120,00 165,00
II. ЗОНА 01
ТИП ЦЕНА КОМУНАЛНА
УСЛУГА
КОМУНАЛНА
ТАКСА
ДДВ
ПАРКИНГ КАРТА – 1 час 70,00 53,00 7,00 10,00
ПАРКИНГ КАРТА – месечна 1.500,00 1.144,00 150,00 206,00
ПРИ ПЕЈД ДНЕВНА КАРТА 600,00 458,00 60,00 82,00
ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА (ДПК) 1.200,00 915,00 120,00 165,00
МЕХАНИЧКО СРЕДСТВО – БЛОКАТОР 1.000,00 915,00 120,00 165,00
Обележано резервирано паркинг место 12.000,00 9.152,00 1.200,00 1.648,00
III. ЗОНА 1 

 

ТИП ЦЕНА КОМУНАЛНА
УСЛУГА
КОМУНАЛНА
ТАКСА
ДДВ
ПАРКИНГ КАРТА – 1 час 60,00 46,00 6,008 ,00
ПАРКИНГ КАРТА – месечна 1.500,00 1.144,00 150,00 206,00
ПРИ ПЕЈД ДНЕВНА КАРТА 400,00 305,00 40,00 55,00
ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА (ДПК) 960,00 732,00 96,00 132,00
МЕХАНИЧКО СРЕДСТВО – БЛОКАТОР 1000,00 732,00 96,00 132,00
Обележано резервирано паркинг место 6.000,00 4.576,00 600,00 824,00
III. ЗОНА 2 

 

ТИП ЦЕНА КОМУНАЛНА
УСЛУГА
КОМУНАЛНА
ТАКСА
ДДВ
ПАРКИНГ КАРТА – 1 час 50,00 38,00 5,00 7,00
ПАРКИНГ КАРТА – месечна 1.200,00 915,00 120,00 165,00
ПРИ ПЕЈД ДНЕВНА КАРТА 400,00 305,00 40,00 55,00
ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА (ДПК) 720,00 549,00 72,00 99,00
МЕХАНИЧКО СРЕДСТВО – БЛОКАТОР 1000,00 549,00 72,00 99,00
Обележано резервирано паркинг место 6.000,00 4.576,00 600,00 824,00

Вид на услуга Висина на надоместок во денари
Преместување на моторни возила со вкупна маса до 2.500 килограми
во депо на Пајак служба
2.500,00
Преместување на моторни возила со вкупна маса над 2.500 килограми
во депо на Пајак служба
3.500,00
Отпочнување на преместување на возило со вкупна маса до 2.500
килограми-доаѓање на Пајак возило
1.500,00
Отпочнување на преместување на возило со вкупна маса над 2.500
килограми-доаѓање на Пајак возило
2.000,00
Преместување на камп и други приколки во депо на пајак служба 3.000,00
Преместување на неисправно, напуштено или оштетено возило во сообраќајна незгода по налог на сообраќајна полиција, друг овластен
работник или сопственик на возило
4.000,00
Преместување на неисправно или оштетено возило по налог на сообраќајна полиција, друг овластен работник или сопственик на возило
, со транспорт до 10 km
2.000,00
* доплата за секој изминат километар над 10 км 80,00
Преместување возило по барање на Извршител, со транспорт до 10 km 4.000,00
* доплата за секој изминат километар над 10 км 80,00
Преместување возило на лице место по повик на трети лица, за секое возило до десет возила

За секое наредно возило (над десеттото возило)

1.000,00

800,00

Преместување и пренос на земјоделски машини со или без приклучни орудија и други работни машини по налог на сообраќајна полиција или
Комунален инспектор
3.000,00
Надомест за сместување во депо на Пајак служба на возила, камп и други приколки, два часа по отстранување, за секој изминат час до 24 часа 60,00
Чување на возила, камп и други приколки, по ден во депо на Пајак
служба
300,00
Чување на камп или други приколки месечно во депо на Пајак служба 6.000,00
Преместување на возило запрено или паркирано на означено и
резервирано паркинг место за инвалиди
6.000,00
Отпочнување на преместување на возило запрено или паркирано на означено и резервирано паркинг место за инвалиди-доаѓање на пајак
возило
3.000,00
Чување на автобуси, камиони, по ден во депо на Пајак служба 2.000,00
Преместување на возило од депо на Пајак служба до отпад за старо
железо
1.500,00
Нарачано дежурство или задржување на специјално возило Пајак, за
секој изминат час
2.500,00
Подигање на возило од зелена површина по налог на сообраќајна
полиција или комунален инспектор
3.500,00

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com