preloder

ЈАВНИ НАБАВКИ

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Тендерска документација за јавен повик кој се однесува на давање под закуп на рекламен простор кој се наоѓа на фасадата на Катната гаража “Судска палата” :

Тендерска документација

Врз основа на член 19 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ број 24/2012, 15/2013, 148/2013, 160/2013, 28/2014, 43/2014, 130/2014, 180/2014, 78/2015, 192/2015, 27/2016, 120/2016, 165/2017 и 83/2018) како и согласно Статутот на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар – Скопје („Службен гласник на Општина Центар“ број 19/2010, 03/2010 и 11/2015), Управниот одбор на својата 20 (дваесетта) седница одржана на ден 03.01.2019 година донесе:

 

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР – СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА

Реден број Предмет на договорот за јавна набавка/ рамковни спогодби Шифра според ОПЈН Очекуван почеток на постапка (месец) Проценета вредност на договорот/рамковната спогодба без ДДВ (денари) Вид на постапка Забелешка
ДОГОВОРИ И РАМКОВНИ СПОГОДБИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА СТОКИ
1. Набавка на стоки – канцелариски материјал 30192700-8 06/2019 300.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
2. Набавка на стоки – тонери и кертриџи 30125100-2 04/2019 300.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
3. Набавка на стоки – средства за хигиена 39830000-9 02/2019 60.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
4. Набавка на стоки – разновидна компјутерска опрема 30236000-2 07/2019 100.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
5. Набавка на стоки – ленти за каси за готовина 30192350-9 05/2019 500.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
6. Набавка на стоки – работни униформи, специјална работна облека и додатоци 18100000-0 02/2019 500.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
7. Набавка на стоки – магнетни картички 4К 30160000-8 02/2019 3.000.000,00 Отворена постапка
8. Набавка на стоки – боја за бележење 44811000-8 02/2019 1.000.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
9. Набавка на стоки – гориво за моторни возила 09132000-3 02/2019 200.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
10. Набавка на стоки – вертикална сигнализација 45233294-6 07/2019 500.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
11. Набавка на стоки – Безалкохолни пијалоци и кафе 15980000-1 02/2019 70.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
12. Набавка на стоки – Куќички за јавни паркиралишта со инсталација и реконструкција 34926000-4 10/2019 1.000.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
13. Набавка на стоки – Апарати со принтер за паркинг контрола 38700000-2 04/2019 2.000.000,00 Отворена постапка
14. Набавка на стоки – Електрични транспортни средства 34144900-7 01/2019 1.500.000,00 Отворена постапка
15. Набавка на стоки – Систем за препознавање на возила 30216120-3 02/2019 2.000.000,00 Отворена постапка
16. Набавка на стоки – Фискали каси 30142000-6 03/2019 200.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
17. Набавка на стоки – Компјутери 30237100-0 04/2019 300.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
18. Набавка на стоки – Блокатори 34996300-8 04/2019 200.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
19. Набавка на стоки – Канцелариски мебел 39130000-2 02/2019 150.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
20. Набавка на стоки – безбедносни камери 35125300-2 02/2019 200.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
21. Набавка на стоки – Паркинг системи за затворени паркиралишта 34927000-1 07/2019 2.500.000,00 Отворена постапка
22. Набавка на стоки – уреди за печатење на билети 42962000-7 06/2019 300.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
23. Набавка на стоки – Машини за чистење на отворени паркиралишта 39713410-0 01/2019 2.000.000,00 Отворена постапка
24. Набавка на стоки – Машини за чистење на затворени паркиралишта 39713410-0 01/2019 200.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
25. Набавка на стоки – Машини за бележење на паркиралишта 34922000-6 01/2019 1.000.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
II ДОГОВОРИ И РАМКОВНИ СПОГОДБИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА УСЛУГИ
1. Набавка на услуги – Телекомуникациски услуги за мобилна телефонија 64212000-5 03/2019 1.000.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
2. Набавка на услуги -телекомуникациски услуги за Фиксна телефонија 64200000-8 01/2019 90.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
3. Набавка на услуги – Изработка на веб страница 72413000-8 01/2019 1.300.000,00 Отворена постапка
4. Набавка на услуги – Поправка и одржување на противпожарна опрема (ПП апарати) 50413200-5 05/2019 150.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
5. Набавка на услуги – одржување и поправка на апарати за паркинг контрола контрола 50316000-3 03/2019 800.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
6. Набавка на услуги – Одржување на податоци во систем (дата картици) 30162000-2 02/2019 200.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
7. Набавка на услуги – тековно одржување на паркинг системи за затворени паркиралишта 98351000-8 06/2019 1.584.000,00 Отворена постапка
8. Набавка на услуги -одржување на паркомати 50324100-3 11/2019 1.447.020,00 Отворена постапка
9. Набавка на услуги – одржување на кабини за паркомати 98351110-2 11/2019 1.200.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
10. Набавка на услуги – Одржување на мобилна апликација 72267000-4 01/2019 400.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
11. Набавка на услуги – Сервис и одржување на моторно возило 50110000-9 02/2019 50.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
12. Набавка на услуги – одржување на центарот за корисници (call center) 79512000-6 01/2019 2.988.000,00 Постапка со преговарање без објавување на оглас Член 99 став 1 алинеја 2 од ЗЈН
13. Набавка на услуги – одржување на системот за чување на податоци (back up) 72212710-9 01/2019 2.159.652,00 Постапка со преговарање без објавување на оглас Член 99 став 1 алинеја 2 од ЗЈН
14. Набавка на услуги – услуги за СМС паркинг 64212100-6 01/2019 7.000.000,00 Постапка со преговарање без објавување на оглас Член 99 став 1 алинеја 2 од ЗЈН
15. Набавка на услуги – обезбедување на имот и лица 79710000-4 02/2019 790.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
16. Набавка на услуги – поставување и одржување на мобилни тоалети 50760000-0 02/2019 120.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
17. Набавка на услуги – Истражување на пазарот 79310000-0 05/2019 800.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
18. Набавка на услуги – Реклама и пропаганда 79340000-9 03/2019 3.000.000,00 Отворена постапка
19. Набавка на услуги – печатење на обрасци и друг материјал 79800000-2 05/2019 900.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
20. Набавка на услуги – ангажирање на агенција за привремено вработување на лица 79620000-6 01/2019 4.320.000,00 Отворена постапка
21. Набавка на услуги – Компаниски здравствени услуги (систематски прегледи) 85147000-1 03/2019 200.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
22. Набавка на услуги – Консултантски сметководствени услуги 79211000-6 02/2019 258.000,00 Барање за прибирање на понуди до 5.000 евра
23. Набавка на услуги – Елаборати за влијание врз животна средина 90711400-8 04/2019 500.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
24. Набавка на услуги – Изработка на проекти за паркирање 71320000-7 03/2019 500.000,00 Барање за прибирање на понуди до 20.000 евра
25. Набавка на услуги – Одржување и поправка на монтажни катни гаражи 50000000-5 05/2019 3.000.000,00 Отворена постапка
III ДОГОВОРИ И РАМКОВНИ СПОГОДБИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА РАБОТИ
24. Набавка на работи – Еко странично и кровно покривање 45112713-6 03/2019 3.000.000,00 Отворена постапка

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com