preloder

НАДЗОРЕН ОДБОР

Надзорен Одбор

За вршење контрола на материјално-финансиското работење на ЈП Паркинзи на Општина Центар се формира Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење (во натамошниот текст: надзорен одбор) од пет члена.

За членови на Надзорниот одбор можат да се именуваат лица со високо образование, кои поседуваат знаења и искуство особено од дејноста на финансиското и сметководственото работење.

Времетраењето на мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае четири години.

Претседател на Надзорен одбор:
Александар Писинов

Член на Надзорен одбор:
Наташа Стаменова

Член на Надзорен одбор:
Александар Христовски

Член на Надзорен одбор:
Маја Зрмановска

Член на Надзорен одбор:
Татјана Градишка

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com