preloder

ZONE 2

SECTORS

Во опфатот на секторот Маџар Маало се утврдуваат јавни паркиралишта на следните сервисни и станбени улици, во опфатот на сите станбени единици: – на улица „Ѓуро Ѓоновиќ“, – на улица „Преспанска“, – на улица „Титоввелешка“, – на улица „Охридска“, – на улица „Светиниколска“, – на улица „Анте Хаџимитков“, – на улица „Вардарска“, – на Кеј „13 Ноември“, – на улица „Маџармаало“, – на улица „Марија Бурсаќ“, – на улица „Берска“, – на улица „Прилепска“, – на улица „Браќа Кошулчеви“, – на улица „Раде Јовчевски-Корчагин“, – на улица „Стефан Цветковски“, – на улица „54“ – на улица „67“.

Во опфатот на секторот Пролет се утврдуваат следните јавни паркиралишта: – на улица „Тетовска“ во опфатот на сите станбени единици, – на улица „Мирче Ацев“ во опфатот на сите станбени единици, – на улица „Славе Ѓоргиевски Шнајдерот“ во опфатот на сите станбени единици, – на улица „Пролет“ во опфатот на сите станбени единици, – на улица „Стале Попов“ во опфатот на сите станбени единици, – на улица „Цицо Поповиќ“ во опфатот на сите станбени единици, – на улица „Битолска“ во опфатот на сите станбени единици, – на улица „Истарска“ во опфатот на сите станбени единици, – на улица „Благој Деспотовски Шовељ“ во опфатот на сите станбени единици, – на улица „Светозар Марковиќ“ во опфатот на сите станбени единици, – улица „11 Октомври“ во опфатот на станбените единици број 23б, 29, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 46/3, 125/5, 115б/744/1, 44/2, 46/1,46/2,46/3 и 52 – на булевар „Кочо Рацин“ во опфатот на станбените единици број 1, 7, 38, 39, 57, – на улица „Јосиф Јосифовски Свештарот“ во опфатот на сите станбени единици, – на булевар „Кузман Јосифовски Питу“ во опфатот на станбените единици број 1, 6, 46, – на улица „43“ во опфатот на станбените единици број 74, 76, – на улица „Страшо Пинџур“ во опфатот на станбените единици број 5/1, 7, 9 – на булевар „Никола Карев“ во опфатот на станбените единици број 9, 11, 13/2 – на улица „Стив Наумов“ (поранешно име Ленинградска) во опфатот на станбените единици број 61а/ 1, 63, 63а, 63б, 63г, 69, 73, 75, 77, 102, 102а, 102б, 114/1, 118, – на улица „Блажо Тодоровски“во опфатот на станбената единица број 5, – на улица „706“ во опфатот на станбената единица број 7/3,

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com